Ny användare

  • Minst 8 tecken
  • Små och stora tecken och minst ett specialtecken
  • Minst ett nummer

Behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter i Handelsbanken
Handelsbanken AB (publ) (nedan ”banken”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du registrerar i CV-databasen i samband med att du lämnar in en spontanansökan eller söker en annonserad tjänst i Handelsbankenkoncernen. Här beskriver vi bland annat vad personuppgifterna kommer att användas till, hur länge vi sparar personuppgifterna samt hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor om behandlingen.

Vilka personuppgifter hanteras av banken och varför?
Banken behandlar de personuppgifter som du registrerar i CV-databasen såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, CV och personligt brev. Ändamålet med behandlingen är att vi ska få tillgång till de uppgifter som du önskar dela med oss som underlag för rekrytering. Vidare är ändamålet med behandlingen att förenkla rekryteringsprocessen och möjliggöra effektiva bedömningar av och kommunikation med kandidaterna i detta avseende. Om din profil passar för ett ledigt jobb kan vi komma att kalla dig till intervju. Vidare är syftet med behandlingen är att tillhandahålla, genomföra och utveckla tjänsten, det vill säga CV-databasen.

Rättslig grund för bankens hantering av dina personuppgifter
Den rättsliga grunden för bankens behandling av dina personuppgifter är att det är ett berättigat intresse för banken eftersom behandlingen utförs på din begäran och endast omfattar de uppgifter som du väljer att lämna till oss.

Hur banken samlar in dina personuppgifter
Banken samlar in personuppgifterna direkt från dig i samband med att du skapar en profil i CV-databasen och eventuella nya/ändrade uppgifter som du registrerar vid senare tidpunkt genom redigering av profilen.

Vem delar banken dina personuppgifter med?
Banken delar informationen om dig med externa företag som tillhandahåller avtalade tjänster till banken för bland annat drift och support av databasen. Banken delar även ibland informationen med andra företag inom Handelsbankenkoncernen om du söker en tjänst hos ett annat företag inom Handelsbankenkoncernen eller om din profil i övrigt är intressant för en tjänst hos ett av de företagen.

Överföringar till tredjeland
I enstaka fall kan banken komma att föra över personuppgifter till mottagare i ett land utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), ett så kallat tredjeland. Överföring av personuppgifter till tredje land görs endast då sådan överföring är tillåten genom iakttagande av gällande dataskyddsregler för sådan överföring.

Hur länge sparar banken dina personuppgifter?
Banken sparar dina personuppgifter i två år efter att du registrerade din profil i databasen. Du kan även när som helst kontakta banken för att få din profil (och då också dina personuppgifter) raderade.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter
Du har flera rättigheter gällande dina personuppgifter som banken hanterar:
• Du kan få en kopia av dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag.
• Om du upptäcker att banken har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammats på det.
• Du kan begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
• Du kan invända mot att banken behandlar dina personuppgifter utifrån bankens intresse som beskrivs ovan.
• Du kan få en digital kopia på de flesta av de personuppgifter som du lämnat till banken och som banken hanterar i sina system. Banken kan också, på ditt uppdrag och i de fall det är tekniskt möjligt, direkt flytta dessa uppgifter till något annat företag eller myndighet som ska hantera dina personuppgifter. Detta kallas dataportabilitet.

Information och kontaktuppgifter
Om du önskar få ett registerutdrag eller utöva någon annan av dina rättigheter som anges ovan eller om du i övrigt har frågor eller synpunkter kring hur banken behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta bankens Centrala Personalavdelning (postadress: Handelsbanken, Centrala Personalavdelningen, 106 70 Stockholm) eller skriva till bankens dataskyddsombud på e-post dpo@handelsbanken.se eller till följande postadress:
Handelsbanken
Dataskyddsombud
106 70 Stockholm
Du kan också alltid kontakta tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten på imy.se.
Jag har tagit del av informationen Behandling av personuppgifter